Повстання Калпепера у Кароліні 1677-78 років

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена повстанню Калпепера – кульмінації протиріч між двома фракціями Кароліни. У XVII ст. Кароліна була молодою колонією, куди приїжджали люди різних станів та професій. Кароліну навіть прозвали «розбійницькою гаванню». Але королівська влада не могла миритися із вільною колонізацію. Патент на Кароліну був виданий восьми лордам-власникам, котрі слабо рахувалися із інтересами колоністів. Колонія розділилася на дві фракції – одні були на боці лордів-власників, а інші проти. Повстання Калпепера стане розв’язкою цих протиріч і покаже слабкість системи управління восьми лордів-власників.
Статья посвящена восстанию Калпепера – кульминации противоречий между двумя фракциями Каролины. В XVII ст. Каролина была молодой колонией куда приезжали люди разных сословий и профессий. Каролину даже называли «гаванью разбойников». Но королевская власть не могла мириться с вольной колонизацией. Патент на Каролину был выдан восьми лордам-собственникам, которые мало считались с интересами колонистов. Колония разделилась на две фракции – одни были на стороне лордов-собственников, а другие против них. Восстание Калпепера станет развязкой этих противоречий и покажет слабость системы управления восьми лордов-собственников.
Article is devoted to Culpeper’s rebellion which was the culmination of contradiction between two factions in Carolina. In XVII c. Carolina was а young colony, where came people of different estates and professions. Carolina was named as “robbery harbor”. But the royal authority can’t accept the fact of free colonization. The patent on Carolina was issued to eight lords-proprietors, which little heed to the colonist interests. Colony divided on two factions – one of them was at lords-proprietors side, and others was against them. Culpeper’s rebellion becomes interchange of this contradictions and will show weak of eight lords-proprietors governance.
Опис
Ключові слова
Кароліна, Калпепер, Олбемарле, Істчерч, Томас Міллер, Джордж Дюрант, Джон Харві, повстання Калпепера, Каролина, Албемарле, Истчерч, Томас Миллер, Джон Харви, восстание Калпепера, Carolina, Culpeper, Albemarle, Eastchurch, Thomas Miller, Jorge Durant, John Harvi, Culpeper’s rebellion
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
DOI
ORCID:
УДК