Итоги зимних учетов птиц на Прилунайских озерах (Украина) в зимний сезон 2001 - 2002 гг.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Произведен количественный учет зимующих птиц в зоне Придунайскю озер в зимний сезон 2001-2002 гг. Установлены основные закономерности пространственного размещения птиц в регионе и определены наиболее зна чимые водоемы, обеспечившие условия зимовок наиболее репрезентатив ных видов. Выявлена динамика перемещений основных группировок I пределах зимовочного ареала в зависимости от хода и характера зимы.
Проведено кількісний облік птахів, що зимують в зоні Придунайських озер в сезон 2001 - 2002 рр. Встановлені основні закономірності просторового розташування птахів в регіоні та визначені найбільш привабливі водойми, які забезпечують умови зимівлі найбільш репрезентативних видів. Виявлено динаміку переміщень основних угруповань у межах зимувального ареалу в залежності від ходу і характеру зими.
The list of wintering birds count and character of their stay in the Lower Danube Lakes region is given. Results of birds’ wintering in the Lower Danube Lakes and the Danube Delta for the twenty years’ period are analysed. The basic laws of spatial accommodation of birds in the Lower Danube region are established. Dynamics of moving of the basic groupings within wintering area is revealed depending on a course and character of winter
Опис
Ключові слова
птицы, учет, зимовки, птахи, облік, зимівля, birds, account, wintering
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК