Особливості розмежування правопорушень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено характеристику й аналіз правопорушень. Визначено їх поняття, ознаки та види, з’ясовано критерії розмежування правопорушень, звернуто увагу на особливості відмежування правопорушень від проступків, а також перспективи розвитку юридичної науки у цій сфері. Встановлено, що під правопорушенням потрібно розуміти суспільно небезпечне або шкідливо неправомірне (протиправне) винне діяння (дію або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке тягне юридичну відповідальність.
В работе осуществлена характеристика и анализ правонарушений. Определены их понятие, признаки и виды, выяснены критерии разграничения правонарушений, обращено внимание на особенности отграничения правонарушений от проступков, а также перспективы развития юридической науки в этой сфере. Установлено, что под правонарушением нужно понимать общественно опасное или вредно неправомерное (противоправное) виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного лица, которое влечет юридическую ответственность.
The work carried characterization and analysis of crime. Defined their concept, characteristics and types, revealed distinction between offenses referred to the peculiarities of separating the offenses of misconduct and prospects of development of jurisprudence in this area. It is established that the offense should be understood in a socially dangerous or harmful illegal (illegal) guilty act (action or inaction) delictual person that causes legal liability
Опис
Ключові слова
правопорушення, суспільна небезпека, винність, протиправність, караність, злочин, проступок, критерії відмежування, правонарушение, общественная опасность, виновность, противоправность, наказуемость, преступление, критерии отграничения, offense, public danger, guilt, illegality, guilt, offense, offense delimitation criteria
Бібліографічний опис
Митна справа : наук.-аналіт. журн.
DOI
ORCID:
УДК