Активність амінотрансфераз в органах щурів при гіпоксії замкненого простору за дією тіамінброміду

Анотація
Вивчали активність амінотрансфераз, при введенні тіамінброміду, в тканинах щурів в нормі та при гі-поксії замкненого простору. Після введення ін‘єкції тіамінброміду нами було встановлено зниження як активності АcAТ так і активності АлАТ, по відношенню до контролю, винятком були тканини мозку, де спостерігалося підвищення досліджуваних показників. У тварин, яким перед гіпоксією вводили ін‘єкцію тіамінброміду спостерігалося зниження активності досліджуваних ферментів Ключові слова: амінотрансферази, тіамінбромід, гіпоксія замкненого простору
It is studied an aminotransferase activity during injection of thiamin bromide in rat tissues in normal and hypox-ic enclosed space. After injection of thiamine bromide we have set reduction of AST and ALT activity, relative to control, except by the brain tissue, where there was an increase of investigated indicators. The decrease of activ-ity of the investigated elements is occurred in animals which before hypoxia were injection of thiamine bromide Keywords: aminotransferases, thiaminе bromide, hypoxia enclosed space.
Опис
Ключові слова
активність, амінотрансфераза, тіамінбромід, щури, aminotransferase, activity, thiamin bromide, rat
Бібліографічний опис
Scientific Journal «ScienceRise»
DOI
ORCID:
УДК