Порівняльне оцінювання конкурентоспроможності українських та зарубіжних підприємств страхового бізнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2409-9260
E-ISSN
2415-3869
Назва тому
Видавець
Одеський національний економічний університет
Анотація
Страхові компанії є ключовими учасниками фінансового ринку країни і питання їхньої конкурентоспроможності відіграють важливу роль для національного страхового ринку в умовах посиленої конкуренції та глобалізації. Попередні дослідження показують доволі неоднозначні результати щодо розвитку страхового ринку України в порівнянні зі страховими ринками інших країн, оскільки превалює ринок ризикового страхування. Стаття присвячена проведенню порівняльного оцінювання конкурентоспроможності українських та зарубіжних підприємств страхового бізнесу на основі ретроспективних даних із застосуванням інтегрального підходу для визначення можливостей підвищення конкурентоспроможності аналізованих підприємств. Дослідження сприрається на результати проведених розрахунків основних складових елементів коефіцієнту конкуреноспроможності підприємств страхового бізнесу, а також вивчає взаємозв’язок між конкурентоспроможністю та обсягами валового прибутку для ідентифікації сильних і слабких місць та знайти потенційні можливості для підвищення їх рівня.
Insurance companies are key participants in the country's financial market, and the issue of their competitiveness plays an important role for the national insurance market in the context of increased competition and globalisation. Previous studies show rather mixed results on the development of the Ukrainian insurance market compared to the insurance markets of other countries, as the risk insurance market prevails. The article is devoted to a comparative assessment of the competitiveness of Ukrainian and foreign insurance companies based on retrospective data using an integral approach to identify opportunities to improve the competitiveness of the analysed companies. The study is based on the results of the calculations of the main components of the competitiveness coefficient of insurance business enterprises, and also examines the relationship between competitiveness and gross profit to identify strengths and weaknesses and find potential opportunities to improve their level.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність, підприємство страхового бізнесу, міжнародні страхові групи, порівняльне оцінювання, інтегральний підхід, взаємозалежність, competitiveness, insurance business enterprise, international insurance groups, comparative assessment, integral approach, interdependence
Бібліографічний опис
Дем’янчук М. А. Порівняльне оцінювання конкурентоспроможності українських та зарубіжних підприємств страхового бізнесу / М. А. Дем’янчук, Н. Д. Маслій, Є. О. Кулікова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2023. – № 11–12(312–313). – С. 91–107.
УДК
368.024.001(477+7)