Germanistics: topical problems

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Освіта України
Анотація
Розробка ставить собі завданням сформувати знання здобувачів освітищодо проблематики сучасних наріжних наукових розробок у галузі германського мовознавства та ознайомленні їх з сучасним станом дослідження теоретичних проблем фонетики, граматики, лексикології, стилістики у вітчизняній і зарубіжній лінгвістичній науці та базовими напрямами та підходами до розвʼязання філологічних проблем, а також у виокремленні найактуальніших наукових шкіл, що ведуть розробки у цих областях. У розробці представлена базова інформація про новітні досягнення сучасних студій з германістики, лінгвістичні школи та їх підходи до розуміння теперішнього стану і розвитку германських мов. Подані посилання на додаткові матеріали у вигляді QR-кодів та тези для проведення дискусій.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, Germanistics, topical problems
Бібліографічний опис
Germanistics: topical problems : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Акт. проблеми германістики» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 38 с.
DOI
ORCID:
УДК