Психологія сновидінь

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом. Увагу приділено формуванню у студентів знань відносно основних сучасних положень теорії сновидінь в психології, психофізіологічних механізмів явищ сну і сновидінь. Методичні рекомендації розроблені для здобувачів психологічного напрямку та допомагають при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, психологія сновидінь, сновидіння, теорія сновидінь в психології, психофізіологічні механізми явищ сну і сновидінь
Бібліографічний опис
Перевязко Л. П. Психологія сновидінь [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до семінарських занять з курсу «Психологія сновидінь» для студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / Л. П. Перевязко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 63 с. – 1,7 МБ.
DOI
ORCID:
УДК