Сучасний стан та перспективи вдосконалення співпраці закладів вищої освіти та бізнесу на основі прелімінарингу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2617-8532
E-ISSN
2617-8540
Назва тому
Видавець
ДНУ Інститут освітньої аналітики
Анотація
У статті розглянуто питання та проаналізовано проблеми взаємовідносин закладів вищої освіти й бізнесу. Мета дослідження полягає у визначенні ефективної стратегії співпраці між закладами освіти та підприємствами для майбутнього розвитку економіки України. Значну увагу приділено загальним принципам взаємодії, ролі й методам співпраці закладів вищої освіти в Україні і світі, окреслено переваги та перспективи такої співпраці. Проведено аналіз сучасних методів співпраці закладів вищої освіти й підприємств. Розглянуто досвід їхньої співпраці у США, Німеччині, Великій Британії та Україні. Наголошено на важливості застосування моделі потрійної спіралі й сучасної технології прелімінарингу, яка полягає в пошуку співробітників серед здобувачів і випускників закладів вищої освіти та бізнес-шкіл; розглянуто, які переваги в майбутньому можуть отримати підприємства, упроваджуючи вказану технологію у свою діяльність. Розроблено сучасні практичні рекомендації для ефективної співпраці закладів вищої освіти й підприємств усіх сфер діяльності, виконано аналіз витрат здобувачів на навчання та строки окупності цих витрат після працевлаштування. Встановлено, які спеціальності наразі є найактуальнішими та як наявність вищої освіти впливає на отримання найкращих пропозицій з працевлаштування. Зроблено висновки, що на сьогоднішній день в Україні для забезпечення ефективного навчання висококваліфікованих співробітників необхідно забезпечити постійну співпрацю закладів вищої освіти та підприємств у напрямку обміну як теоретичним, так і практичним досвідом із залученням здобувачів до роботи підприємств не тільки в період виробничої практики, а й під час викладання фахових дисциплін.
The article discusses the issues and analyses the problems of the relationship between higher education institutions (HEIs) and business. The purpose of the study is to determine an effective strategy for cooperation between educational institutions and enterprises for the development of the Ukrainian economy. Considerable attention is paid to the general principles of interaction, the role and methods of cooperation in higher education in Ukraine and the world, the advantages and prospects of such cooperation. The authors analysed modern methods of cooperation between HEIs and enterprises. The experience of cooperation between educational institutions and enterprises in the USA, Germany, Great Britain, and Ukraine is considered. The importance of the triple helix model and modern prequalification technology, which consists of searching for employees among applicants and graduates of HEIs and business schools, is noted, and the advantages that enterprises can receive in the future by introducing such technology into their activities are considered. Modern practical recommendations for effective cooperation between HEIs and enterprises in all fields of activity have been identified. Аn analysis of the costs of applicants for training and the payback period for these costs after employment has been carried out. It has been established which specialties are the most relevant today and how having a higher education affects obtaining the best job offers. It is concluded that today in Ukraine, in order to ensure effective training of highly qualified employees, it is necessary to ensure constant cooperation between HEIs and enterprises. This should involve the exchange of theoretical and practical experience with the involvement of applicants in the work of enterprises not only during practical training but also when teaching professional disciplines.
Опис
Ключові слова
заклади вищої освіти, підприємства, здобувачі, компетенції, прелімінаринг, працевлаштування, модель потрійної спіралі, навчання, higher education institutions, enterprises, applicants, competencies, preliminaries, employment, triple helix model, training
Бібліографічний опис
Максимова Ю. О. Сучасний стан та перспективи вдосконалення співпраці закладів вищої освіти та бізнесу на основі прелімінарингу / Ю. О. Максимова, О. Г. Рудик, О. С. Максимов, Є. М. Задорожний // Освітня аналітика України. – 2024. – № 1(27). – С. 84–95.
УДК
378.330