Доминантные модели антропной идентичности в лирике символистов серебряного века

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье отмечены, особенности концептуализации человека в лирике символистов Серебряного века: выделены доминантные модели антропной идентичности, в которых обращено внимание на образное выражение концептов «Сверхчеловек» и «Богочеловек».
В статті відзначені особливості концептуалізації людини в ліриці символістів Срібного віку: виділені домінантні моделі антронної ідентичності, в яких звернуто увагу на образне вираження концептів «Надлюдина» та «Боголюдина».
The article draws attention to the peculiarities of conceptualization of man in lyrics of the symbolists of the Silver Age: the dominant mod els of the anthropic identity were analyzed, focussing on the figurative expression of the concepts «Ubermensch» and «God-man
Опис
Ключові слова
концептуализация человека, лирика символистов, модели антропной идентичности, «Сверхчеловек», «Богочеловек», концептуалізація людини, лірика символістів, моделі антропної ідентичності, «Надлюдина», «Боголюдина», conceptualization of man, lyrics of the symbolists, mod els of anthropic identity, «Ubermensch», «God man»
Бібліографічний опис
Срібний вік: діалог культур : зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам'яті проф. С. П. Ільйова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. світової літератури; відп. ред. Н. М. Раковська. – Одеса : Астропринт, 2018.