Жанрові різновиди псалма в творчості Миколи Філянського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається роль Псалтиря у текстовій творчості Миколи Філяпського. Поет звертається до біблійного тексту і творчо обробляє його. Цикл Миколи Філяпського становить абсолютно новий твір, який відтворює світовідчуття і світобачення автора. Студіюючи національний, політичний контекст, християнські міфи, Микола Філянський інтерпретує їх в оригінальних псалмах.
В статье рассматривается роль Псалтыря в текстовой палитре творчества Николая Филянского. Поэт обращается к библейскому тексту, творчески модифицируя его. Цикл Николая Филянского представляет собой абсолютно новое произведение, которое воссоздает мироощущение и мировидение автора. Используя национальный, политический контекст, христианские мифы, Николай Филянский интерпретирует их в оригинальных псалмах.
The article examines the role of the Psalms in the text palette of Mikoli Filyansky. Poet turns to the biblical text and creatively elaborates it. Mikoli Filyansky is a completely new product that plays attitude and outlook of the author. Studiyuyuchy national political context, the Christian myths, Mykola Filyansky interprets them in the original psalms.
Опис
Ключові слова
жанр, модифікація, псалом, Псалтир, модификация, Псалтырь, genre, modification, Psalm
Бібліографічний опис
Срібний вік: діалог культур : зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам'яті проф. С. П. Ільйова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. світової літератури; відп. ред. Н. М. Раковська. – Одеса : Астропринт, 2018. – 529 с.
DOI
ORCID:
УДК