Загальна хімія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Загальна хімія», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 Хімія факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Вони містять лабораторні роботі, задачі, вправи і запитання для самостійної роботи різної складності.
Опис
Електронні методичні вказівки
Ключові слова
загальна хімія, основні закони хімії, швидкість та механізм хімічних реакцій, водні розчини, концентрація розчинів, розчинність речовин, колігативні властивості розчинів, електроліти, окисно-відновні реакції, комплексні сполуки, хімічна термодинаміка, 102 Хімія
Бібліографічний опис
Загальна хімія [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. робіт студентам ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти, спец. 102 Хімія / уклад.: Т. О. Кіосе, Л. А. Раскола – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 101 с. – 1,5 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
54 (076.5)