Концепція соціального простору Анрі Лефевра: евристичний потенціал щодо дослідження феномену моди

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета статті полягає у розгляді евристичного потенціалу концепції соціального простору французького філософа і соціолога Анрі Лефевра щодо дослідження феномену моди. Проаналізовано співвідношення тріад простору та тіла (просторовій практиці відповідає сприйняттю; репрезентації простору – осмисленню; простору репрезентації – переживання). Простежено вплив модної індустрії на формування соціального простору міста. Акцентується увага на положенні, що простір є соціальним продуктом (виробництва) обумовленим антропологічним аспектом. Обґрунтовано, що побудова соціального простору методом повторення дій, відповідає положенням теорії наслідування моди (Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зіммель). Демонструються можливості застосування теоретичної конструкції А. Лефевра для збагачення соціально–філософського аналізу простору моди, що дозволить розкрити нові перспективи дослідження даного питання.
The purpose of the article is to consider the heuristic potential of the concept of social space of French philosopher and sociologist Henri Lefebvre as to the study of the phenomenon of fashion. Correlation of triads of space and body is analyzed (spatial practice corresponds perception; representations of space – understanding; space of representation – experience). The influence of fashion industry on forming of the social space of the city is traced. The attention is focused on the provision that space is a social product (production) which is caused by the anthropological aspect. It is proved that the construction of social space by method of repetition of actions complies with the theory of imitation of fashion (H. Spencer, G. Tarde, G. Simmel). The possibilities of using the theoretical construction of A. Lefebvre to enrich the social and philosophical analysis of space of fashion are demonstrated; it will open new prospects for research this issue.
Цель статьи заключается в рассмотрении эвристического потенциала концепции социального пространства французского философа и социолога Анри Лефевра для исследования феномена моды. Проанализировано соотношение триад пространства и тела (пространственной практике соответствует восприятие; репрезентации пространства – осмысление; пространству репрезентации – переживание). Прослежено влияние модной индустрии на формирование социального пространства города. Акцентируется внимание на положении, что пространство является социальным продуктом (производства) обусловленным антропологическим аспектом. Обосновано, что построение социального пространства методом повторения действий, в соответствии с положениями теории подражания моды (Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зиммель). Демонстрируются возможности применения теоретической конструкции А. Лефевра для обогащения социально–философского анализа пространства моды, что позволит раскрыть новые перспективы исследования данного вопроса.
Опис
Ключові слова
соціальний простір, мода, продукт, багатовимірність, виробництво, місто, просторовий поворот, social space, fashion, product, multidimensionality, production, city, spatial change, социальное пространство, многомерность, производство, город, пространственный поворот
Бібліографічний опис
Гілея: науковий вісник
DOI
ORCID:
УДК