Практикум з органічної хімії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Органічна хімія є одним з базових предметів, що вивчають студенти хімічних спеціальностей. Він має дуже важливе значення в комплексі спеціальних дисциплін для формування фахівців в галузі хімії, а також у підготовці до виконання кваліфікаційних робіт. Основна мета практикуму – ознайомлення студентів з властивостями органічних сполук, методами їх отримання, знайомство з технікою синтетичного експерименту та набуття досвіду і практичних навичок в таких видах діяльності: виконання синтезів органічних сполук, розділення, виділення та очищення цільових продуктів. У зв‘язку з цим, в першому розділі розглядаються загальні принципи і методи роботи з органічними речовинами, а саме правила техніки безпеки, етапи підготовки і проведення синтетичного експерименту, починаючи з детального аналізу методики та послідовності операцій з реагентами, збирання приладу і закінчуючи загальними способами обробки реакційних сумішей і оформленням робочого журналу. Певну увагу присвячено методам виділення та очищення органічних сполук. Наведені в цьому посібнику відомості є досить скороченими, для більш докладного ознайомлення з особливостями та технікою тієї чи іншої операції наводяться посилання на літературні джерела, де допитливий студент може знайти більш докладні описи та пояснення. Другий розділ посібника містить практичні вказівки до лабораторного практикуму, який передбачає самостійне виконання студентами якісних реакцій усіх вивчених класів органічних сполук, а також синтезів деяких органічних сполук заданої будови, основні хімічні властивості і методи отримання яких були розглянуті в лекційному курсі. Кожна практична робота включає схему реакції, кількість вихідних сполук, константи речовини, що має бути синтезована, рисунок або опис приладу. Це допоможе студентові досить свідомо і самостійно проводити синтез, а дані про вихід продукту дозволять оцінити власні зусилля. Наведені після роботи контрольні запитання, відповіді на які повинен обміркувати студент, допоможуть самостійно підготуватися до практичної лабораторної роботи і глибше зрозуміти сутність хімічних перетворень, що відбуваються в процесі її виконання.
Опис
Ключові слова
органічні речовини, практична робота, нагрівання, охолодження, перемішування, екстракція, висушування, кристалізація, сублімація, перегонка, очистка отриманих сполук, синтетична робота
Бібліографічний опис
Практикум з органічної хімії : метод. вказівки з орган. хімії для студентів ІІ, ІІІ курсів ф-ту хімії та фармації (ден. та заоч. відділень) / В. В. Ведута, Н. Ф. Федько, О. В. Шевченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 80 с.
DOI
ORCID:
УДК