Адвокатура в Україні: методичний посібник

Анотація
Вибіркова навчальна дисципліна «Адвокатура України» в навчальному плані економіко-правового факультету кафедри конституційного права та правосуддя має складну специфіку: з одного боку, дисципліна повинна озброїти студента знаннями про систему, завдання, організацію та діяльність адвокатури, а з іншого – знання повинні мати застосування до життєвих ситуацій. Таке викладання певним чином позначається на стилі проведення семінарських занять, які мають на меті: ▪ ▪ поглиблення і закріплення знань, одержаних студентами на лекціях з курсу, а також в ході самостійної роботи з підручниками, монографічною та нормативною літературою; ▪ ▪ опанування змісту нормативних джерел шляхом їх наукового тлумачення та в процесі застосування до конкретних життєвих ситуацій; ▪ ▪ одержання практичних навиків роботи з документами шляхом складання юридичних документів; ▪ ▪ підготовка до семінарських занять включає використання лекційного матеріалу; вивчення рекомендованої нормативної та наукової монографічної літератури: практичне застосування законодавства при вирішенні конкретних ситуацій, що виникають у зв’язку з діяльністю судових і правоохоронних органів; підготовку за пропозицією викладача доповідей, оглядів, наукових повідомлень тощо. Основними формами роботи на семінарських заняттях є: виступи з питань плану семінарського заняття, які мають поєднувати виклад теоретичного матеріалу з аналізом відомої студентам практики застосування певних норм законодавства України; розв’язання запропонованих викладачем ситуаційних завдань; обговорення дискусійних питань теми: складання проектів юридичних документів, що пов’язані з функціонуванням судових органів; складання тестів.
Опис
Ключові слова
адвокатура, Україна, правова допомога, законодавство, захист прав, складання процесуальних документів
Бібліографічний опис
Адвокатура в Україні : методичний посібник / для студентів економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова : укл.: С. В. Пілюк, З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець. – Одеса : Фенікс, 2020. – 61 с.
DOI
ORCID:
УДК