Оценка токсичности волы и лонных отложений Прилунайских озер

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Приведены результаты биотестирования воды и донных отложений Придунайских озер в 2000-2001 гг. с использованием в качестве тест-объекта лабораторной культуры ветвистоусых ракообразных Ceriodaphnia affinis Lili. (Crustacea, Cladocera).
Проведено біотестування води та донних відкладень Придунайських озер Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Котлабух та Китай. Встановлено, що найвища токсичність спостерігалась у літній період під час активізації біологічних процесів у водоймищах
The bioassays of water and bottom sediments from the Lower Danube Lakes Kagul, Yalpug, Kugurlui, Kotlabuh and Kitaj is carrried out. It was found that the highest toxicity may be observed in upper and lower parts of lakes where polluted waters enters from small rivers on one part and the Danube waters on the other.
Опис
Ключові слова
вода, донные отложения, биотестирование, токсичность, донні відкладення, біотестування, токсичність, water, bottom sediments, bioassay, toxicity
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК