Впровадження елементів науково-дослідної роботи в освітній процес дисципліни «Великий спеціальний практикум з курсу «Біохімія»»

Анотація
Біологічна хімія (біохімія) вивчає хімічний склад органів і тканин, хімічну природу та функції білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, ліпідів, ферментів, вітамінів, гормонів та інших біологічно важливих сполук. Біохімія – це хімія життя або, більш строго, наука про хімічні основи життєдіяльності. Загальна біохімія є основою медичної біохімії, що вивчає хімію нормальних і патологічних процесів, що протікають в організмі людини. Методи біохімічного аналізу (хроматографія, електрофорез, спектрофотометрія, колориметрія та ін.) широко використовуються в практиці науково-дослідної роботи та у клінічній лабораторній діагностиці. Освоєння навчальної дисципліни сприяє придбанню студентами знань про основні закономірності протікання метаболічних процесів, що обумовлюють стан здоров'я та адаптації людини на молекулярному, клітинному і органному рівні цілісного організму.
Опис
Ключові слова
біохімія, біохімічний аналіз, науково-дослідна робота
Бібліографічний опис
Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф. (Одеса ,10-11 жовт. 2019 р.). – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019.