Анатомія людини. Неврологія. Естезіологія

Анотація
Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Анатомія людини (Нормальна анатомія)». Метою методичних рекомендацій є допомога студентам в узагальненні, систематизації, поглибленні та закріпленні отриманих теоретичних знань за темами неврологія та естезіологія. Методичні рекомендації містять опис та методику проведення практичних занять, перелік питань для підготовки і обговорення на занятті, завдання для самостійного опрацювання окремих питань, перелік запитань до самоперевірки засвоєння знань, перелік допоміжної літератури.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, анатомія людини, неврологія, естезіологія
Бібліографічний опис
Анатомія людини. Неврологія. Естезіологія : метод. рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для студентів спец. 091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта, першого і другого рівнів вищої освіти / Укладачі: Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 95 с.
DOI
ORCID:
УДК