Застосування Lactobacillus plantarum у біотехнології стимуляції рослин та їх захисту від бактеріального раку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Було встановлено високу антагоністичну дію штаму L. plantarum ОНУ 12 in vitro проти 7 штамів фітопатогенних мікроорганізмів, а також 100% інгібуючу активність проти Rhizobium radiobacter С58 in vivo. Виявлена позитивна дія досліджуваного штаму на морфо- та різогенез сіянців хрестоцвітих та злакових. У проведених нами дослідах були визначені оптимальні склади поживних середовищ для культивування L. plantarum ОНУ 12 для стимулювання росту досліджуваних рослин. Були підтверджені припущення про здатність лактобацил активно конкурувати з фітопатогеном за прикріплення. Бактерії штаму Lactobacillus plantarum ОНУ 12 виявилися перспективними для створення біопрепарату для стимуляції та захисту рослин. Роботу викладено на 44 сторінках, вона містить 3 таблиці та 20 рисунків. Наведено посилання на 44 джерела літератури (11 кирилицею та 33 латиницею).
The high antagonistic activity of the strain L. plantarum ONU 12 in vitro against 7 strains of phytopatogenic microorganisms, and also 100% inhibitory activity against Rhizobium radiobacter C58 in vivo have been revealed. The positive effect of the studied strain on morpho- and rhizogenesis of cruciferous and cereal seedlings has been established. In our experiments, the optimal composition of growth media for cultivation of L. plantarum ONU 12 to stimulate the growth of the studied plants have been identified. A hypothesis about the ability of lactobacilli to actively compete with pathogens for attachment has been confirmed. It was shown that bacteria of L. plantarum ONU 12 could be the perspective microorganisms for development of biopreparation for plant protection and stimulation. The diploma work is expounded on 44 pages, it contains 3 tables and 20 figures. It provides links to 44 references (11 cyrillic and 33 latinic).
Опис
Ключові слова
6.051401 біотехнологія, Lactobacillus plantarum, Rhizobium radiobacter, біопрепарат комплексної дії, антагонізм, ріст-стимулююча активність, бактеріальна адгезія, оптимізація поживного середовища, biopreparation of complex action, antagonism, growth-stimulating activity, bacterial adhesion, optimization of nutritional medium
Бібліографічний опис
Іваніца, Віталій Юрійович. Застосування Lactobacillus plantarum у біотехнології стимуляції рослин та їх захисту від бактеріального раку : дипломна робота бакалавра / В. Ю. Іваніца; наук. кер. Н. В. Ліманська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Одеса, 2016. – 44 с.
DOI
ORCID:
УДК