Interaction of international and domestic law: some reflections on the issue of compliance of Ukrainian law with the international legal obligations of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2521-6473
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
The article proposes an analysis of some aspects of the problem of the international law impact on the domestic law of Ukraine. It is highlighted that in the Ukrainian legal doctrine the issue of interaction between international and domestic law has recently been studied in connection with the increasingly active accession of Ukraine to international and regional legal spaces, which requires the adoption of the domestic legislative and organizational measures to ensuring the effectiveness and observance of the provisions of international law. In this study, the emphasis was placed on the implementation of international legal norms in Ukraine and the compliance of Ukrainian law with international legal obligations, as well as the observance of terminological identity as a separate issue of interaction between an international treaty and the legislation of Ukraine. The article states that, according to the legislation of Ukraine, its change on the basis of international treaty obligations can occur solely as a result of the state's own actions, since this is within the competence of the sovereign. Therefore, the implementation of the norms of international law occurs either through the direct application of the relevant international legal norm sanctioned by the state, or by amending the legislation, or as a result of the so-called judicial implementation, when judicial practice adapts the law enforcement in accordance with international legal norms and standards. Based on the study of the provisions of some international treaties and the relevant domestic legislation, conclusions were drawn regarding the domestic implementation of international treaties of Ukraine: the article states that it is necessary here to take into account the peculiarities of the international legal obligations of the parties, which is reflected in the texts of the treaties themselves; an international treaty of Ukraine implemented into the legal system of Ukraine by amending or adopting new legislative acts shall not be applied simultaneously with the legislative act in which its norms are included; the implementation of the norms of an international treaty does not always require the preservation of the terminological identity of the international treaty and the corresponding act of national legislation, etc. The article concludes that, overall, the Ukrainian practice of harmonizing domestic law on the basis of international treaties is quite developed and diverse, but at the same time it is more spontaneous, intuitive than subject to certain rules or priorities. Nevertheless, the consistent desire to carry out its international legal obligations in terms of bringing the legislation in line with the requirements of international treaties allows us to state the openness and readiness of Ukraine for further integration into the universal and regional legal spaces.
У статті пропонується аналіз окремих аспектів проблеми впливу міжнародного права на внутрішнє право України. Зазначено, що в українській правовій доктрині питання взаємодії міжнародного та внутрішнього права останнім часом досліджується у зв’язку з дедалі активнішим входженням України до міжнародного та регіонального правового простору, що потребує вжиття вітчизняних законодавчих та організаційних заходів щодо забезпечення ефективності та дотримання положень міжнародного права. У цьому дослідженні акцент зроблено на імплементації норм міжнародного права в Україні та відповідності законодавства України міжнародно-правовим зобов’язанням, а також на проблемі дотримання термінологічної тотожності як окремого питання взаємодії міжнародного договору і законодавства України. У статті зазначено, що відповідно до законодавства України його зміна на підставі міжнародних договірних зобов’язань може відбуватися виключно внаслідок власних дій держави, оскільки це входить до компетенції суверена. Отже, імплементація норм міжнародного права відбувається або шляхом прямого застосування відповідної міжнародно-правової норми, санкціонованої державою, або шляхом внесення змін до законодавства, або в результаті так званої судової імплементації, коли судова практика адаптує правозастосування відповідно до міжнародно-правових норм і стандартів. На основі вивчення положень окремих міжнародних договорів та відповідного вітчизняного законодавства зроблено висновки щодо внутрішньодержавного виконання міжнародних договорів України: у статті зазначено, що тут необхідно враховувати особливості міжнародно-правових зобов’язань сторін, що відображається в текстах самих договорів; міжнародний договір України, імплементований у правову систему України шляхом внесення змін або прийняття нових законодавчих актів, не має застосовуватись одночасно із законодавчим актом, до якого включено його норми; реалізація норм міжнародного договору не завжди потребує збереження термінологічної тотожності положень міжнародного договору та відповідного акту національного законодавства тощо. У статті зроблено висновок про те, що загалом українська практика гармонізації національного законодавства на основі міжнародних договорів є досить розвиненою та різноманітною, але водночас вона є більш спонтанною, інтуїтивною, ніж підпорядкованою певним правилам чи пріоритетам. Проте послідовне прагнення до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо приведення законодавства у відповідність до вимог міжнародних договорів дозволяє стверджувати про відкритість та готовність України до подальшої інтеграції в універсальний та регіональний правовий простір.
Опис
Ключові слова
international legal obligations, international treaty, international law, domestic law, implementation, incorporation, international criminal law, міжнародно-правові зобов’язання, міжнародний договір, міжнародне право, внутрішньодержавне право, імплементація, інкорпорація, міжнародне кримінальне право
Бібліографічний опис
Streltsova Ye. D. Interaction of international and domestic law: some reflections on the issue of compliance of Ukrainian law with the international legal obligations of Ukraine / Ye. D. Streltsova // Правова позиція. – 2022. – № 4(37). – С. 225–231.
УДК
341.1/.8