Мелодика англомовної проповіді та молитви

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет "Одеська юридична академія"
Анотація
Стаття присвячена порівняльному вивченню мелодійних характеристик усних англомовних текстів проповіді та молитви. Виявлено інтегральні та дистинктивні мелодійні параметри досліджуваних текстів. Превалювання спільних мелодійних характеристик текстів проповіді та молитви довело їхню належність до релігійного функціонального стилю.
Статья посвящена сопоставительному изучению мелодических характеристик устных англоязычных текстов проповеди и молитвы. Выявлены интегральные и дистинктивные мелодические параметры исследуемых текстов. Превалирование общих мелодических характеристик текстов проповеди и молитвы подтвердило их принадлежность к религиозному функциональному стилю.
The paper is devoted to the comparative study of the melodic characteristics of the English sermon and prayer texts. Integral and distinctive melodic parametres of the researched texts have been revealed experimentally. Prevalence of the sermon and prayer texts’ mutual melodic characteristics has proved their belonging to the religious functional style.
Опис
Ключові слова
мелодійні характеристики, проповідь, молитва, мелодические характеристики, проповедь, melodic characteristics, sermon, prayer
Бібліографічний опис
Одеський лінгвістичний вісник
DOI
ORCID:
УДК