Залучення PhD студентів до вивчення англійської мови за академічним спрямуванням через розвиток агентивності (в умовах змішаного навчання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В дослідженнях присвячених вищій освіті в сфері вивчення і викладання англійської мови за академічним спрямуванням досі не приділялося уваги взаємодії між залученням PhD студентів в процес вивчення мови і розвитком їх агентивності, особливо в умовах змішаного навчання. Зроблено висновок, що для ефективного залучення здобувачів ступеня Доктор філософії повинні бути розроблені умови та середовище для задоволення цих вроджених потреб згідно з теорією самодетермінації, а саме: агентивності, спорідненості та компетентності. Залучення PhD студентів розглядається як вимірювана величина, яку можна розрахувати за кількістю вимірюваних освітньо-наукових, поведінкових, когнітивних чи афективних показників у континуумі, що формується під впливом цілого ряду структурних та внутрішніх чинників, включаючи чотири складові: складова агентивності здобувача ступеня Доктор філософії(1); складова взаємодії відносин «PhD студент – викладач»(2); складова навчальної та наукової діяльності(3); складова навчального середовища(4). У представленому дослідженні також розглядається взаємозв’язок між поняттями «автономія» та «агентивність», описані і порівнюються техніки викладання англійської мови за академічним спрямуванням з низьким і високим рівнем агентивності PhD студентів, а також пропонується симбіоз методів навчання, що базується на переконанні, що дії викладача можуть привести до розвитку більш високого ступеня агентивності за допомогою впровадження спеціальних технік викладання. Зроблено висновок, що підтримуючи агентивність PhD студентів, тим не менш викладачі закладів вищої освіти не відмовляються від власної відповідальності, вони займаються організацією, розробкою і керівництвом онлайн і оффлайн діяльність PhD студентів, фокусуючи їх увагу на релевантних аспектах англійської мови за академічним спрямуванням. Важливим питанням майбутніх досліджень є взаємодія між рівнем агентивності та освітніми інформаційнокомунікаційними технологіями в умовах змішаного навчання.
Research on higher education in the field of English for Academic Purposes (EAP) learning and teaching has not yet paid attention to the interaction between the engagement of PhD students in the process of language learning and the development of their agency, especially within the framework of blended learning. It was concluded that effective PhD students’ engagement might be driven by ascertained conditions and environment and fostered by satisfying three innate needs identified by self-determination theory, namely: autonomy/agency, relatedness, and competence. PhD students’ engagement is considered as a measurable value that can be calculated quantitatively on the basis of educational, scientific, behavioral, cognitive or affective indicators across a continuum; it is formed by a range of structural and internal factors, including three indicators: indicator of interrelationship “PhD student – teacher”; indicator of educational and scientific activities; indicator of the learning environment. The present study also examines the relationship between the concepts of “autonomy” and “agency”, describes and compares the techniques of teaching English for Academic Purposes (EAP) with low and high levels of PhD students’ agency, and proposes a symbiosis of teaching methods based on the belief that the teacher’s actions can lead to the development of a higher degree of agency through the introduction of special teaching techniques. It is concluded that while supporting the PhD students’ agency, University teachers do not give up their responsibility, they organize, design and manage online and offline activities for PhD students, focusing their attention on relevant aspects of English for Academic Purposes. PhDs with a sense of their own agency are more likely to be engaged and invested in their EAP learning. University teachers play an essential role in facilitating the development of PhD students’ agency by providing opportunities for them to exercise and enhance their agency. PhD students need to understand the reasons behind being involved in agency development, be taught how to use agency for self-assessment, benefit, development, and be encouraged to engage with peers and teachers through blogs, e-portfolios and collaborative tools. PhD students who develop agency focus their attention not only on success in EAP learning but also foresee the challenges ahead and opportunities in professional and academic life. Since agency does not exist separately it should be regarded as a product of common efforts and policy of all University stakeholders. An important issue for future research is the interaction between the level of agency and educational information and communication technologies in a blended learning environment.
Опис
Ключові слова
вища освіта, залучення PhD студентів, англійська мова за академічним спрямуванням, агентивність, автономія, змішане навчання, вивчення і викладання англійської мови, higher education, PhD students’ engagement, English for Academic Purposes (EAP), agency, autonomy, blended learning, English learning and teaching
Бібліографічний опис
Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи : кол. монографія / ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса; Вінниця: ТВОРИ, 2022.
DOI
ORCID:
УДК