Основні етапи формуванння геодемографії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
В статті детально розглядається етапи формування та становлення геодемографії як сучасного наукового напряму географії населення. На першому етапі центральне місце в системі знань про народонаселення належить демографії. На другому етапі посилюється взаємодія демографії з сусідніми науками, зокрема з географією. На їх стику формується нова дисципліна – географія населення. На третьому етапі формується новий напрям географії населення, орієнтований на дослідження регіональних відмінностей населення і розселення, та розроблення регіональної демографічної політики, який ми називаємо геодемографією.
The article discussed in detail the stages of formation and development geodemographics as a modern scientific direction of population geography. In the first stage a central place in the knowledge of the population belongs to demographics. In the second stage increases the interaction of demography with neighboring disciplines, including geography. At their junction, a new discipline - Geography of population is forming. In the third stage is forming a new trend of population geography that focuses on the study of regional differences in population and settlement, and development of regional population policy, which we call geodemographics.
В статье рассматриваются подробно этапы формирования и развития геодемографии как современного научного направления географии населения. На первом этапе, центральное место в системе знания населения принадлежит демографии. Второй этап усиливается взаимодействие демографии с другими науками, включая географию. На их стыке формируется новая дисципліна - география населения. На третьем этапе формируется новое направление география населения геодемография, ориентированая на изучение региональных различий населения и расселения и разработку региональной демографической политики.
Опис
Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.] - 2014. - Вип. 2 (70).
Ключові слова
демографія, географія населення, геодемографія, геодемографічний процес, demography, population geography, geodemographics, geodemographic process, демография, география населения, геодемография, геодемографический процесс
Бібліографічний опис
Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.] - 2014. - Вип. 2 (70).
DOI
ORCID:
УДК