Феномен архетипу: філософський та літературознавчий виміри

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
В статті розглядається категоризація поняття «архетип» у філософській і літературознавчій науках. Встановлено, що основоположним ланцюгом більшості сучасних концепцій є теорія архетипів К.Г.Юнга. З урахуванням досвіду аналітичної психології та архетипової критики окреслені характерні особливості літературного архетипу на відміну від його філософського розуміння.
В статье рассматривается категоризация понятия «архетип» в философской и литературоведческой науках. Установлено, что основополагающим звеном большинства современных концепций является теория архетипов К.Г. Юнга. Учитывая опыт аналитической психологии и архетипической критики намечены характерные особенности литературного архетипа в отличии от его философского понимания.
The article deals with categorization of the term “archetype” in the philosophical science and literary criticism. It is stated that the basic link of most modern conceptions is the theory of archetypes by K. Yung. Taking into account experience of analytical psychology and archetypal criticism we pointed out characteristic peculiarities of literary archetype as distinct from his philosophical understanding.
Опис
Ключові слова
архетип, несвідоме, міфологія, праобраз, форма, бессознательное, мифология, archetype, unconscious, mythology, prime image, form
Бібліографічний опис
Полілог : зб. ст. молодих науковців з історії, філософії та культурології
DOI
ORCID:
УДК