Вивчення взаємодії тіаміну та його метаболітів з частково очищеним катепсином L

Анотація
В статті вивчався вплив тіаміну та основних його метаболітів на активність частково очищеного катепсину L. Встановлено, що зв’язування тіаміну та його метаболітів з молекулою частково очищеного катепсину L відбувається за рахунок піримідинової частини молекули, а активація фермента реалізується завдяки циклічній тіазоловій частині тіаміну.
В статье изучается взаимодействие тиамина и основных его метаболитов с частично очищенным катепсином L. Установлено, что связывание тиамина и его метаболитов с молекулой частично очищенного катепсина L происходят за счет пиримидиновой части молекулы, а активация фермента реализуется благодаря тиазоловой части тиамина, когда она присутствует в виде цикла.
In the article the influence of thiamin and basic its metabolites on the activity of the cleared preparation of cathepsin L are studied. It is determined that fastening of thiamin and its metabolites with the molecule of cleared cathepsin L take place due to pirimidin’s part of molecule, and activating of enzyme will be realized due to tiazol’s part of thiamin, when it is present as a cycle.
Опис
Ключові слова
частково очищений катепсин L, тіамін, 2-метил-4-амінопіримідин, 4-метил-5βоксиетилтіазол, тіамінтіол, тіохром, частично очищенный катепсин L, тиамин, 2-метил-4-аминопиримидин, 4-метил-5βоксиэтилтиазол, тиаминтиол, тиохром
Бібліографічний опис
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
DOI
ORCID:
УДК