Анатомия и морфология центральной нервной системы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Настоящее издание содержит краткий учебно-образовательный материал по курсу анатомии и морфологии ЦНС, как основной биологической и медицинской дисциплине, составляющей фундамент естественно-научной подготовки и мировоззрения психологов. Позволит студентам изучить ряд вопросов, связанных с: особенностями строения и свойств нейронов и нервной ткани; структурой межнейрональных связей; морфофункциональной организацией отделов нервной системы; закономерностями дифференцировки и созревания нервной системы в онтогенезе; эволюции возникновения, развития и функционирования психики человека. Учебное пособие «Анатомия и морфология центральной нервной системы» ориентировано на студентов факультета «психология и социальная работа», аспирантов и специалистов, в области психологии, педагогики и социальной работы.
Навчальний посібник з анатомії та морфології нервової системи призначено для студентів факультету «психології і соціальної роботи» (053 і 231). Отримані знання в подальшому стануть основою при вивченні майбутніми психологами дисциплін природничо-наукового блоку (клінічна психологія, психофізика, психофізіологія, вища нервова діяльність, нейро-психологія та ін.). Введення в навчальні плани підготовки студентів-психологів і соціальних працівників курсу анатомії та морфології нервової системи, відображає очевидну необхідність у подібних знаннях. Необхідне гармонійне поєднання анатомії, морфології та загальних нейробіологічних аспектів філогенезу і онтогенезу людини, а також логічний зв’язок із подальшими. Виклад матеріалу в навчальному посібнику націлено на використання знань з анатомії та морфології нервової системи та мозку при аналізі участі різних структур в сенсорно-перцептивних і когнітивних процесах, змінах у функціональному стані організму, вегетатив-них реакціях, мотиваційно-емоційної сфери, свідомості та мисленні.
The manual «Anatomy and morphology of the central nervous system» is intended for students of the faculty «psychology and social work», postgraduate students and specialists in the field of psychology, pedagogy and social work.
Опис
Ключові слова
анатомия, морфология, особенность строения и свойств нейронов, нервная ткань, структура межнейрональных связей, морфофункциональная организация отделов нервной системы, закономерность дифференцировки и созревания нервной системы в онтогенезе, эволюция возникновения, развития и функционирования психики человека, анатомія, морфологія, особливість будови і властивостей нейронів, нервова тканина, структура межнейрональних зв'язків, морфофункциональна організація відділів нервової системи, закономірність диференціювання і дозрівання нервової системи в онтогенезі, еволюція виникнення, розвитку і функціонування психіки людини, anatomy, morphology, feature of the structure and properties of neurons, nervous tissue, interneuronal structure, morphofunctional organization of the nervous system, regularity of differentiation and maturation of the nervous system in ontogenesis, evolution of the emergence, development and functioning of the human psyche, 053 Психологія, 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Анатомия и морфология центральной нервной системы: уч. пособие для студ. фак-та «Психология и социальная работа» / Э. М. Псядло. ‒ Одесса : «Фенікс», 2018. – 206 с.
DOI
ORCID:
УДК