Бойки села Маринове: розвиток традиційної культури після переселення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглядається питання особливостей розвитку традиційної культури бойків в селі Маринове. Акцентується увага на питаннях адаптації господарства і побуту бойків в нових умовах, дотримання ними звичаєво-обрядового комплексу, його розвитку під дією ідеологічного, соціального, полікультурного чинників.
Рассматривается вопрос особенностей развития традиционной культуры бойков в селе Мариново. Акцентируется внимание на вопросах адаптации хозяйства и быта бойков в новых условиях, соблюдение ими обычаев и обрядового комплекса, его развития под действием идеологического, социального, поликулътурного факторов.
The problem of characteristic features of the development of traditional culture of Marino s Boiky is examined in the paper. We focus on the problems of the Boiky's economy and lifestyle adapted to new conditions, their observance of costumes and rites under the influence of ideological, social and polycultural factors.
Опис
Ключові слова
бойки, депортація, Одещина, обряди, звичаї, традиція, культура, депортация, Одесчина, обряды, обычаи, традиция, the Boiky, deportation, Odessa region, rites, customs, tradition, culture
Бібліографічний опис
Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук. праць / М. Анісімов, О. Антонюк, М. Я. Бацвін; наук. ред.: В. Г. Кушнір; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014.
DOI
ORCID:
УДК