Методи збору, обробки та аналізу екологічних даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки складено відповідно до програми з спецкурсу “Методи збору, обробки та аналізу екологічних даних”. Вони містять структуру, зміст навчальної дисципліни та методики виконання лабораторних робіт, які призначені студентам факультету хімії та фармації за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хімія)». Може бути рекомендований для студентів природничих факультетів при підготовці до занять “Аналітична хімія навколишнього середовища” “Екотоксикологія”, які навчаються за спеціальностями 102 «Хімія», 014 «Середня освіта (Хімія)» та 226 «Фармація, промислова фармація».
Опис
Ключові слова
соціально-екологічні проблеми, екологічна інформація, оцінка екологічного стану, банки екоінформації, контроль стану навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Хома Р. Є. Методи збору, обробки та аналізу екологічних даних : метод. вказівки для студентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 014 «Середня освіта (Хімія)» / Р. Є. Хома, О. М. Чеботарьов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 60 с.
DOI
ORCID:
УДК