Артикуляция соционима «отаку»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Соционим (культуроним, субкультуроним) «отаку» был предложен японским эссеистом и колумнистом Акио Накамори в 1983 году для коллективного поименования, прежде всего, поклонников манга и анимэ мужского пола. Между тем первоначально под категорию «отаку» Акио Накамори подводил вообще любого фаната («гика») и замкнутого на какой-то теме интеллектуала («нёрда»). Акио Накамори заимствовал слово «отаку» из повседневной речи самих юных фанатов манга и анимэ, которые использовали формальное обращение друг к другу «отаку», принятое среди взрослых японцев для обозначения принадлежности собеседника к другой, уважаемой, социальной группе. Для того чтобы чётко развести вежливое обращение «отаку» и соционим «отаку» Акио Накамори зафиксировал соционим «отаку» с помощью знаков японской азбуки хирагана: おたく, вместо традиционной записи с помощью сочетания знака хираганы и знака кандзи (иероглифа): お宅. Тем самым Акио Накамори артикулировал «отаку» как соционим (культуроним, субкультуроним) определённой японской социальной группы, её культуры и феномен в целом.
Соціонім (культуронім, субкультуронім) «отаку» був вигаданий японським есеїстом і колумністом Акіо Накаморі в 1983 році для колективного пойменування передусім прихильників манґа й аніме чоловічої статі. Первісно словом «отаку» Акіо Накаморі позначав узагалі будь-якого фаната («ґіка») або інтелектуала, зосередженого на одній-єдиній вузькоспеціалізованій темі («нерда»). Слово «отаку» Акіо Накаморі запозичив із лексикону юних фанатів манґа й аніме, які використовували формальне ввічливе звернення до співрозмовника «отаку», заведене в дорослих японців для позначення співрозмовника як представника іншої, шанованої, соціальної групи. Для чіткого розмежування ввічливого звернення «отаку» та соціоніма «отаку» Акіо Накаморі зафіксував соціонім «отаку» за допомогою японської абетки хіраґана: おたく, замість традиційного запису за допомогою сполучення знака Хіраґана і знака кандзі (ієрогліфа): お 宅. Так Акіо Накаморі проартикулював «отаку» як соціонім (культуронім, субкультуронім) певної японської соціальної групи, її культури та феномен загалом.
In 1983 Japanese essayist and columnist Akio Nakamori coined the socionym (culturonym, subculturonym) of otaku for collective naming of male fans of manga and anime. Although initially Akio Nakamori labeled all geeks and nerds with word “otaku”. Akio Nakamori borrowed word “otaku” from the manga and anime fans who used formal polite address “otaku” to each other like grown-up Japanese used it to mark an interlocutor as a representative of other respectful social group. To make the clear-cut distinction between the polite usage of “otaku” and the socionym of otaku Akio Nakamori used the symbolism of Japanese syllabary Hiragana: the polite usage of “otaku” is registered with the combination of the symbols of Hiragana and Kanji: お宅, and the socionym of otaku is registered only with the symbols of Hiragana: おたく. In that way Akio Nakamori had articulated “otaku” as the socionym (culturonym, subculturonym) of the certain Japanese social group, its culture and phenomenon.
Опис
Ключові слова
анимэ, артикуляция, культуроним, манга, отаку, соционим, Япония, аніме, артикуляція, культуронім, соціонім, Японія, anime, articulation, culturonym, Japan, manga, otaku, socionym
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми філософії та соціології
DOI
ORCID:
УДК