Теория познания ал-Каʻби: попытка реконструкции

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В предлагаемой вниманию читателя работе впервые предпринята попытка реконструкции эпистемологических построений видного деятеля эпохи заката классического мутазилизма, багдадского мутакаллима ʼАбу ал-Касима ал- Балхи ал-Каʻби, на основе трактата ʼАбу Рашида ан-Нисабури «ал-Масаʼил фи ал-хилаф байн ал-басриййин ва ал- багдадиййин». Также автором прослеживается связь теории познания философа с аналогичными концепциями его предшественников и преемников, творивших в рамках традиции калама.
У запропонованій роботі вперше зроблена спроба реконструкції епістемологічних побудов видного діяча епохи занепаду класичного мутазілізму, багдадського мутакаліма ʼАбу ал-Касіма ал-Балхі на основі трактату"ал-Масаʼіл фі ал-хілаф байн ал-басріййін ва ал-багдадіййін". Автором простежується зв'язок теорії пізнання філософа з аналогічними концепціями його попередників і наступників, які творили у рамках традиції каламу.
In the given article the author has considered the theory of knowledge of ʼAbu al-Qasim al-Balkhi on the basis of “Abu Rashid an-Nisaburi”’s tractate "al-Masaʼil fi al-khilaf bayn al-basriyyin wa al-bagdadiyyin". The author of this work researches the connection between al-Balkhiʼs theory and teachings of other mutakallimun.
Опис
Ключові слова
арабо-мусульманская философия, калам, мутазилизм, ашаризм, ал-Каʻби, арабо-мусульманська філософія, мутазілізм, ашарізм, Arabic philosophy, kalam, muʻtazilism, ashʻarism, al-Kaʻbi
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання