Методологічні і методичні основи дослідження в контексті генетико-географічного підходу: концептуалізація понять

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
В роботі розглядаються методологічні і методичні основи дослідження в контексті генетико-географічного підходу. В історико-генетичних і в деяких історико-географічних дослідженнях наголос здебільшого робиться на фіксуванні дати або періоду виникнення предмета (об’єкта) дослідження, першопричини його просторової (територіальної) локалізації, топонімічних особливостей етнічного, природного і іншого характеру, які пов’язуються з назвами цих об’єктів. Але при цьому підчас ігноруються такі важливі з методологічної точки зору категорії як закономірність виникнення і подальшого розвитку об’єкта, що досліджується, його первинні функції і їх генетичне осмислювання, вплив на їх ускладнення в подальшому процесі економічних, екістичних, природних, адміністративно-управлінських, геополітичних і багатьох інших(випадкових, закономірних, каузальних, часових, просторових тощо) факторів.
В работе рассматриваются методологические и методические основы исследования в контексте генетико-географического подходу. В историко-генетических и в некоторых историко-географических исследованиях акцент делается на фиксировании даты или периода возникновения предмета (объекта) исследования, первопричины его, пространственной (территориальной) локализации, топонимических особенностей этнического, естественного и другого характера, которые связаны с названиями этих объектов. Но при этом иногда игнорируются такие важные с методологической точки зрения категории как закономерность возникновения и последующего развития объекта исследования, его первичные функции и их генетическое осмысливание, влияние, на их усложнение в дальнейшем процессе экономических, экистических, естественных, административно-управленческих, геополитических и многих других(случайных, закономерных, каузальных, временных, пространственных и прочих) факторов.
The methodological and methodical bases of research in a context of the genetic-geographical approach are considered. In historic-genetic and in some historic-geographical researches the accent mostly becomes on fixation of date or the period occurrence of a subject (object) of research, an original cause his spatial (territorial) localisation, toponymic features of ethnic, natural and other character which are connected with names of these objects. But such important categories from the methodological point of view as mechanism of occurrence and the further development of investigated object, its primary functions and their genetic comprehension, influence on them of complication in the further process economic, ethnic, natural, administrative and managerial, geopolitical and many other things (accidental, natural, causal, temporal, spatial, etc.) factors are sometimes ignored.
Опис
Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.] - 2012. - Вип. 64.
Ключові слова
генетично-географічний тип, методологічні принципи, розвиток, генезис, процес, динамізм, основні поняття, другорядні поняття, генетически-географический тип, методологические принципы, развитие, генезис, процесс, динамизм, основные понятия, второстепенные понятия, genetic-geographical type, methodological principles, development, genesis, process, dynamism, basic concepts, minor concepts
Бібліографічний опис
Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.] - 2012. - Вип. 64.
DOI
ORCID:
УДК