Деякі питання міждисциплінарних освітніх програм галузі 01 Освіта/Педагогіка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Впровадження міждисциплінарних освітніх програм є однією з тенденцій розвитку європейського освітнього простору. Розвиток таких програм в Україні відповідає студентоцентрованому принципу вищої освіти і потребам мінливого ринку праці. Міждисциплінарні програми сприяють розширенню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, посилюють мотивованість учасників освітнього процесу.
Опис
Ключові слова
освітні програми, міждисциплінарні програми, вища освіта, галузь знань, фахова передвища освіта
Бібліографічний опис
Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
DOI
ORCID:
УДК