Мифопоэтическое и психологическое в «Рассказе отца Алексея» И.С. Тургенева

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статье исследуется мифопоэтическая (переход экзистенциального зла из внешнего мира в душу героя) и психологическая (дисгармония в душе героя) мотивировки гибели героя рассказа И.С. Тургенева. Вопрос о судьбе героя решается в свете семантики романтического мотива двойничества в реалистическом произведении, изучения авторской концепции человека, модели мира в произведении.
В статті досліджується міфопоетичне (перехід екзистенційного зла із зовнішнього світу до душі героя) та психологічне (дисгармонія у душі героя) мотивування загибелі героя оповідання І.С. Тургенєва. Питання долі героя вирішується у світлі семантики романтичного мотиву двійницьтва в реалістичному творі, вивчення авторської концепції людини, моделі світу в творі.
Mythopoetic and psychological in “Father Aleksey’s Story” by I.S. Turgenev The article is devoted to the analysis of mythopoetic ( transferring of existent evil from external world to the solve of hero) and psychological ( disharmony in solve of hero) motivations of hero’s death in story by I.S. Turgenev. The question of hero’s destiny is examined in the article in connection with semantics of romantic motive of duality and results of studying author’s conception of personality and model of universe.
Опис
Ключові слова
мифопоэтический, романтизм, реализм, психологизм, мотив, герой, авторская концепция человека, модель мира, міфопоетичний, реалізм, психологізм, авторська концепція людини, модель світу
Бібліографічний опис
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки.
DOI
ORCID:
УДК