Модель проведення заняття в онлайн-режимі (лекційний курс «Усна народна творчість» в групі студентів-русистів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Автор враховує досвід on-line роботи своїх попередників, оцінки ними негативних і позитивних сторін on-line діалогу «викладач-студент» та виходить з визнання необхідності подальшого вдосконалення і розвитку системи викладання в on-line режимі. Пропонується приклад проведення заняття на платформі Zoom з курсу «Російська усна народна творчість». Об’єкт – лекція на тему «Народний театр» в курсі «Усна народна творчість». Предмет – комп'ютерні засоби активізації уваги студентів і поєднання науковості і наочності учбового заняття в он-лайн режимі. Мета – ознайомити з досвідом проведення лекційної роботи із студентами в он-лайн режимі, запропонувати можливі варіанти діалогу із студентською аудиторією в процесі проведення заняття. В результаті автор приходить до висновку про те, що позитивний ефект роботи в on-line режимі обумовлений технічними можливостями, які дає використання Інтернет ресурсів на платформі Zoom (дошка, демонстрація екрану як з відео- так і аудіо-матеріалами), можливість для викладача робити записи, що пояснюють окремі моменти лекції в міру необхідності в ході заняття, демонструвати заздалегідь приготовані матеріали.
The author takes into account the experience of the on-line work of his predecessors, their assessment of the negative and positive aspects of the on-line dialogue «teacher-student». The initial one is the recognition of the need for further improvement and development of the online teaching system. An example of conducting a lesson on the Zuum platform in the course «Russian Oral Folk Art» is offered. The object is a lecture on the topic «Folk Theater». The subject is computer tools of activating the attention of students and combining the scientificity and visibility of the training session in on-line mode. The purpose is to familiarize with the experience of conducting lecture work with students on-line, to offer possible options for dialogue with the student audience in the process of conducting the lesson. As a result, the author concludes that the positive effect of working online is due to the technical capabilities provided by the use of Internet resources on the Zoom platform (board, screen demonstration of both video and audio materials), the opportunity for the teacher to make notes explaining points of the lecture, to demonstrate pre-prepared materials.
Опис
Ключові слова
платформа Zoom, on-line режим, дошка, робочий стіл, демонстрація екрану, лекція, усна народна творчість, народний театр, Zoom platform, on-line mode, board, desktop, screen demonstration, lecture, oral folk art, folk theater
Бібліографічний опис
Проблеми онлайн-навчання філологічних дисциплін у вищій школі : зб. матеріалів наук.-практ. семінару каф. заг. та слов'ян. мовознавства ОНУ ім І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т; гол. ред. О. А. Войцева. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК