Bilingualism as a socio-cultural phenomenon of the society

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
In the given article the author gives a detailed explanation of such a notion as bilingualism and reveals different approaches to its studying. Also she pays key attention to the processes of society development connected with bilingualism and its role in the society life. The article shows what role this phenomenon plays within the context of contemporary society.
В данной статье автор подробно объясняет такое понятие как билингвизм и рассматривает различные подходы к изучению данного явления. Автор также обращает внимание на процессы развития общества, связанные с билингвизмом и его ролью в жизни общества, а также показывает, какую роль играет этот феномен в контексте существования современного социума.
У цій статті авторка детально пояснює таке поняття як білінгвізм та розглядає різні підходи до вивчення цього феномену. Авторка також звертає увагу на процеси розвитку суспільства, пов'язані з білінгвізмом та його роллю в житті суспільства, а також показує, яку роль грає цей феномен в контексті існування сучасного соціуму.
Опис
Ключові слова
bilingualism, society, nation, language, approach, билингвизм, социум, нация, язык, подход, білінгвізм, соціум, нація, мова, підхід
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання