Місце вчинення дистанційного злочину з матеріальним складом: просторово-юрисдикційний аспект

Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто та систематизовано основні теоретичні підходи до просторово-юрисдикційної характеристики дистанційних злочинів з віддаленим у просторі результатом. Автором співставлено погляди зарубіжних і вітчизняних теоретиків кримінального права – від середньовіччя до сьогодення щодо повноти пропонованих теорій визначення місця вчинення зазначеного дистанційного злочину з матеріальним складом, а також розкрито зміст основних дискусій серед науковців, що при цьому виникають. Проаналізовані окремі статті Загальної частини Кримінального кодексу України та кримінального законодавства деяких зарубіжних країн, що передбачають просторово-юрисдикційну характеристику злочину.
В статье рассмотрены и систематизированы основные теоретические подходы к пространственно-юрисдикционной характеристике дистанционных преступлений с отдаленным в пространстве результатом. Автором сопоставлены взгляды зарубежных и отечественных теоретиков уголовного права – от средневековья и до нашего времени относительно полноты предлагаемых теорий определения места совершения указанного дистанционного преступления с материальным составом, а также раскрыто содержание основных дискуссий среди ученых, которые при этом возникают. Проанализированы отдельные статьи Общей части Уголовного кодекса Украины и уголовного законодательства некоторых зарубежных стран, предусматривающие пространственно-юрисдикционную характеристику преступления.
The main theoretical approaches to the spatial and jurisdictional characteristics of the remote crimes with distant in space result are reviewed and systematized in the paper. The author compares the views of foreign and domestic criminal law theorists – from the Middle Ages to the present time as to the completeness of the proposed theories of the determination of the place of the distant offense commission with the material composition; as well as the contents of the main discussions of the scientists, arisen in this case are revealed. Several articles of the General Part of the Criminal Code and criminal laws of some foreign countries, providing the space-jurisdictional characterics of the crime are analyzed.
Опис
Ключові слова
місце вчинення злочину, територія держави, місце вчинення дії (бездіяльності), місце настання наслідку, дистанційний злочин, віддалений результат, проміжний результат, место совершения преступления, территория государства, место совершения действия (бездействия), место наступления последствия, дистанционное преступление, отдаленный результат, промежуточный результат, crime scene, state territory, the scene of the action (inaction),, the place of occurrence of the consequences, remote crime, long-term result, intermediate result
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК