Дослідження інновацій у теорії галузевих ринків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Анотація
У статті проаналізовано погляди вчених-економістів на взаємозв’язок інновацій і розвитку галузевих ринків. Виділено низку напрямів впливу інновацій на галузеві ринки, такі як виробництво принципово нових товарів та послуг, застосування нової техніки та технологічних процесів, освоєння нових ринків збуту, монопольне становище фірми та природа фірми, що здійснює інновацію.
В статье проанализированы взгляды ученых-экономистов на взаимосвязь инноваций и развития отраслевых рынков. Выделен ряд направлений влияния инноваций на отраслевые рынки, такие как производство принципиально новых товаров и услуг, применение новой техники и технологических процессов, освоение новых рынков сбыта, монопольное положение фирмы и природа фирмы, осуществляющей инновацию.
The article analyzes the views of economists on the interconnection of innovation and the development of industry markets. A number of directions of influence of innovations on sectoral markets are distinguished, such as the production of fundamentally new products and services, the use of new technology and processes, the development of new markets, the firm's monopoly position and the nature of the company that is innovating.
Опис
Ключові слова
інновації, галузеві ринки, концентрація, монопольне становище, НДДКР, инновации, отраслевые рынки, концентрация, монопольное положение, НИОКР, innovations, industry markets, concentration, monopoly position, R&D
Бібліографічний опис
Глобальні та національні проблеми економіки