Економіко-екологічний маркетинговий простір економіки вражень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність. Актуальним є визначення рівноважного динамічного стану системи на основі гармонізації взаємодії між економічними та екологічними підсистемами в ринковому просторі. Продукт економіки досвіду є: товар або послуга плюс додатковий прибуток в результаті досвіду. Враження - розвага, навчання, можливість особистої участі, самовираження, розвитку соціальних контактів і навичок (соціалізація) і інше, це фактори доданої вартості. Додаткові витрати в оригінальність або унікальність товару або послуги окупаються і приносять ще додатковий прибуток. Тому особливо актуальними є товари або послуги пов'язані з природними ресурсами або умовами. Економіку досвіду слід розглядати в економіко-екологіченском маркетинговому просторі, яке дозволить сформувати ціну товарів і послуг, що збільшується в першому випадку (місце розташування) з витрат додаткових за оренду і додаткового прибутку за унікальність отримання послуги в цій місцевості або збільшується за рахунок враження товару або послуги і перекриває собівартість послуги. У другому випадку ціна послуги коригується щодо додаткових витрат і прибутку за оригінальність надання послуг досвіду. Тобто можна розглядати диференціальну ренту першого і другого порядку з урахуванням екологічного фактора. Рента в умовах економіки досвіду - додатковий дохід, що отримується підприємцем понад певної прибутку за унікальність розташування його діяльності і капітал; освіту екологічної ренти, при розгляді природно-ресурсного потенціалу, обумовлено більш сприятливими умовами розташування, в яких один підприємець знаходиться перед іншим, не в рівних умовах. Мета та завдання. Метою статті є визначення економіко-екологічного маркетингового простору в умовах розвитку економіки досвіду c допомогою обґрунтування теоретичних і науково-практичних основ формування механізму економіко-екологічного інноваційного розвитку.
Topicality. It is relevant to determine the equilibrium dynamic state of the system based on the harmonization of the interaction between economic and environmental subsystems in the market space. The product of the economy of experience is: a product or service plus additional profit from experience. Impression - entertainment, training, the possibility of personal participation, self-expression, the development of social contacts and skills (socialization) and more, these are added value factors. Additional costs in the originality or uniqueness of a product or service are paid off and bring additional profit. Therefore, goods or services related to natural resources or conditions are especially relevant. The economics of experience should be considered in the economic and environmental marketing space, which will allow to form the price of goods and services that increases in the first case (location) from the additional costs for rent and additional profit for the uniqueness of receiving a service in this area or increasing due to the impression of a product or service and overlapping cost of services. In the second case, the price of the service is adjusted relative to additional costs and profits for the originality of the provision of impression services. That is, we can consider differential rents of the first and second order taking into account the environmental factor. Rent in the conditions of the economy of experience - additional income received by the entrepreneur in excess of a certain profit for the uniqueness of the location of his activities and capital; the formation of environmental rents, when considering the natural resource potential, is due to more favorable location conditions in which one entrepreneur is in front of another, not in equal conditions. Aim and tasks. The purpose of the article is to determine the economic and environmental marketing space in the context of the development of the economy of experience by substantiating the theoretical and scientific-practical foundations of the formation of the mechanism of economic and environmental innovative development.
Опис
Ключові слова
конкуренція, маркетинг, економіка вражень, екологічна рента, послуги-вражень, інформаційно-управлінські моделі, альтернативне витрати, маркетингові стратегії, competition, marketing, impression economy, environmental rent, impression services, information and management models, alternative costs, marketing strategy
Бібліографічний опис
Економічні інновації
DOI
ORCID:
УДК