Походження етносу українці та їхньої мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто етимологію слова українці з позиції його прадавнього морфемного складу, що дало підстави відтворити вихідне префіксально-кореневе утворення *uker-. Ця форма ототожнюється зі слов’янським племенем укри, широко відомим серед західних слов’ян. Подальший аналіз терміна *uker привів до виділення префікса u- (з іє. *au-) ‘далеко’ та кореня *ker- ‘люди; земля’, що загалом засвідчує первісне ‘гірські люди (пастухи), горяни’, передбачуваних на терені Карпат.
The article focuses on the etymology of the word Ukranians from the viewpoint of its ancient morphemic structure, which enabled us to recreate the initial prefixal root element *uker-. This form is associated with the Slavic tribe Ukrs, well known among the western Slavs. The further analysis of the term *uker brought about to the differentiation between the prefix u- (from IE *аu-) «far away» and the root *ker- «people, land», which refers to the primordial «upland tribes, shepherds», which are believed to have inhabited the Carpathian mountains.
Опис
Ключові слова
етимологія, українці, морфемний склад слова, укри, семантика *uker, etymology, Ukrainians, morphemic structure, Ukry, semantics *uker
Бібліографічний опис
Український глотогенез: матеріали Міжнародної наукової конференції «Походження й розвиток української мови та її говорів» (Житомир, 2015)
DOI
ORCID:
УДК