Регіоналізація життєдіяльності населення: методологічні та методичні аспекти

Анотація
У статті розглянуто питання регіоналізації України шляхом проведення адміністративно-територіальної реформи. Наголошено на підході щодо територіальної організації населення і розселення на регіональних історико-географічних засадах. Обгрунтовано перспективу організації території країни та її регіонів за допомогою законів планування території. Виконано поглиблений аналіз методології регіоналізації з урахуванням новітніх підходів геодемографічного аналізу та формування геопланувальної структури території, з метою деталізації найбільш поширеної на даний час трьохрівневої таксономії до 4-5 рівнів.
В статье рассмотрены вопросы регионализации Украины путем проведения административно-территориальной реформы. Отмечено подход к территориальной организации населения и расселения на региональных историко-географических принципах. Обоснованно перспективу организации территории страны и ее регионов с помощью законов планировки территории. Выполнен углубленный анализ методологии регионализации с учетом новейших подходов геодемографического анализа и формирования геопланировочной структуры территории, с целью детализации наиболее распространенной в настоящее время трехуровневой таксономии до 4-5 уровней.
The article discusses regionalization of Ukraine by means of administrative-territorial reform. It noted approach to the territorial organization of the population and settlement in the regional historical and geographical principles. The prospects of organization of the country and its regions by means of planning laws of the territory. Completed an in-depth analysis of the methodology of regionalization with the latest approaches geodemographic analysis and geoplaning structure of the territory in order to detail the most common at present three-level taxonomy to 4-5 levels.
Опис
Ключові слова
адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальне реформування, планування територій, територіальні системи розселення, геодемографічні процеси, административно-территориальное реформирование, административно-территориальное устройство, планирование территорий, территориальные системы расселения, геодемографические процессы, administrative-territorial reform, the administrative and territorial structure, territorial planning, territorial settlement system, geodemographic processes
Бібліографічний опис
Науковий вісник Херсонського державного університету
DOI
ORCID:
УДК