Розвиток дослідницької компетентності через навчання академічному читанню та письму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність статті зумовлюється необхідністю вивчити взаємозв’язок дослідницької і комунікативної компетентностей, а саме навичками з академічного читання та письма в публікаціях іноземних дослідників з метою вдосконалення викладання на третьому (освітньо-науковому) рівні в українських ЗВО. Метою є визначення того, як два важливих елемента визначення якості вищої освіти, а саме дослідницька компетентність і навички з академічного читання та письма можуть бути пов’язані між собою; та чи може їх симбіоз призвести до створення інноваційних стратегій та методів навчання на третьому рівні вищої освіти. Методи: системний метод огляду літератури, аналіз та узагальнення поглядів щодо досліджуваної проблеми у закордонних наукових публікаціях з подальшим формулюванням дослідницьких питань; аналіз можливості реалізації результатів дослідження на практиці в українських ЗВО. Результати: аналіз сучасних публікацій іноземних дослідників дозволив зробити висновки стосовно нагальності розвитку симбіозу дослідницької компетентності, академічної грамотності і навичок академічного читання та письма на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти; виокремити чотири напрями цього взаємозв’язку, а саме створення: нового знання – дисципліни Англійська для наукових досліджень, нового процесу, нового продукту та нового типу освітніх послуг; дослідити чотири види інновацій з академічного читання та письма і з загального розвитку академічної грамотності, що були запропоновані у закордонних дослідженнях: поступові, систематичні, підривні/радикальні інновації, відкриті інновації; визначити та категоризувати рекомендації та припущення, які автори зробили стосовно подальших досліджень у напрямку розвитку дослідницьких навичок та академічної грамотності: комунікація, інформація, створення контенту, вирішення проблем; встановити виклики, з якими стикаються викладачі і PhD студенти, намагаючись розвинути навички з академічного читання та письма у симбіозі з дослідницькою компетентністю: співпраця, реалістичність, створення та розповсюдження знань, дослідницькі можливості, мотивація. Висновки: дослідницька компетентність визначається як ключовий елемент, який слід враховувати у процесі розвитку академічної грамотності. Академічна грамотність є фундаментальною частиною третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. На думку дослідників, на сучасному етапі розвитку освіти вищого рівня, систематичні та поступові інновації є найбільш затребуваними типами інновацій для розвитку академічної грамотності. Важливими характеристиками вищезазначених інновацій є поступові зміни, безперервний ефективний розвиток симбіозу компетентностей PhD студентів: дослідницької та навичок з академічного читання та письма, що з високою ймовірністю може призвести до збільшення кількості якісних публікацій PhD студентів.
The topicality of article is determined by the need to study the relationship between research and communicative competences, namely academic reading and writing skills in foreign scientists’ publications in order to improve teaching at the third level in Ukrainian HEI. The objective of the research is to identify how two important quality standards determinants in HE, namely research competence and academic literacy can be linked together; and whether their symbiosis can lead to the creation of innovative strategies and teaching methods at the doctoral level. Methods: systematic method of literature review, analysis and synthesis of views on the researched problem in foreign scientific publications with further formulation of research questions; analysis of the possibility of research results implementation in Ukrainian HEIs. Results: the analysis of foreign researchers’ current publications made it possible to draw conclusions regarding the urgency in developing the symbiosis of research competence, academic literacy through academic reading and writing skills at the doctoral level; distinguish four directions of this relationship, namely the creation of: new knowledge - the creation of a new discipline ERPP (English for Research Publication Purposes), a new process, a new product and a new type of educational services; to investigate four types of innovations in academic reading and writing sphere and the general development of academic literacy: gradual, systematic, disruptive/radical innovations, open innovations; identify and categorize the recommendations and assumptions made regarding further problems in development of research skills and academic literacy: communication, information, content creation, problem solving; to identify the challenges faced by University teachers and PhD students on the way of symbiosis between academic reading/writing skills and research competence development: collaboration, awareness of reality, knowledge creation and dissemination, research opportunities, motivation. Conclusion: research competence is identified as a key determinant that should be considered in the process of academic literacy development. Academic literacy is a fundamental part of the doctoral level. According to the researchers, at the current stage of HE development, systematic and gradual innovations are the most demanding for the academic literacy development. Important characteristics of the above-mentioned innovations are gradual changes, continuous effective development of the symbiosis of PhD students' competencies, namely: research and academic reading/ writing skills, which with a high probability can lead to an increase in the number of PhD students’ quality publications.
Опис
Ключові слова
третій (освітньо-науковий) рівнь вищої освіти, дослідницька компетентність, академічне читання та письмо, академічна грамотність, doctoral level, research competence, academic reading and writing, academic literacy
Бібліографічний опис
Наукові інновації та передові технології. Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка».
ORCID:
УДК