Порівняльна оцінка якості прибережних морських вод Одеської затоки і району острову Зміїний в 2016 р.

Анотація
На основі результатів комплексних досліджень з квітня до грудня 2016 року в двох районах з різним антропогенним на-вантаженням проведені розрахунки індексу трофічного статусу морських вод TRIX. Проведений аналіз динаміки змін TRIX показав, що в обох районах простежується його сезонний хід, а також практично всіх фізико-хімічних характеристик водного середовища. Показано, що трофічний статус вод в Одеській затоці був вищим ніж в районі острова Зміїний, тобто якість морського середовища в Одесь-кій затоці була гіршою ніж в прибережних водах острову Зміїний. При цьому зафіксовано погіршення якості морських вод у порівнянні с періодом 2004-2013 рр.
Based on the results of comprehensive studies performed from April to December 2016 in two regions with different anthropogenic pressure calculations of the index of marine waters trophic status TRIX were made. The analysis of the TRIX changes dynamics has shown that its seasonal variations are observed in both areas, as well as seasonal variations of practically all physico-chemical characteristics of aquatic environment. It has been shown that the trophic status of water in Odessa Bay is higher than in the Zmiinyi Island area, i.e. the quality of aquatic environment in Odessa Bay is lower than in the Zmiinyi Island coastal waters. At that, degradation of water quality was registered as compared to the period of 2004-2013.
Опис
Ключові слова
якість морського середовища, Quality of marine environment, TRIX, chlorophyll a, хлорофіл а, salinity, temperature, солоність, температура
Бібліографічний опис
Зб. матеріалів XX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво - 2017» (19-22 квітня 2017, м. Харків)
DOI
ORCID:
УДК