Модерне дослідження з історії юридичної освіти та науки : [рец. на кн. Міхневич Л. В. Юридична освіта та наука в Україні поза класичними університетами (ХІХ ст. - 30-ті роки ХХ ст.)]

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Увагу вітчизняних правників дедалі більше привертає історія юридичної освіти та науки, що засвідчує прагнення до пізнання власної минувшини, переосмислення предтечі української правознавчої школи. Сучасна українська наука покликана відповідати на виклики епохи та розв’язувати нагальні проблеми сус- пільного буття, зокрема, реформування вищої юридичної освіти, що неможливо без пізнання історичного досвіду. Праця Людмили Володимирівни Міхневич, що вийшла друком наприкінці 2019 р., присвячена вивчен- ню та узагальненню досвіду становлення юридичної освіти та науки в найрізноманітніших навчальних закладах поза класичними університетами, що функціонували на теренах України і здійснювали високопро- фесійну підготовку юридичних кадрів. Авторка розглядає діяльність привілейованих ліцеїв, вищих училищ, гімназій вищих наук – у ХІХ ст., вищих жіночих курсів, спеціалізованих, зокрема юридичних, дипломатич- них та комерційних інститутів – на початку ХХ ст.; юридичних факультетів інститутів народного господар- ства та відомчих юридичних курсів – у 20-ті роки минулого століття. Ці заклади за своїм значенням у роз- витку правничої освіти, за визначенням авторки, посідали провідні місця серед вишів держави. Численні інноваційні освітянські методики та навчальні комплекси з правознавчих дисциплін, які розроблялися про- фесорами цих закладів, як це не прикро, або втрачені, або приховані в архівах. Водночас серед викладачів цих закладів були відомі вчені, надбаннями яких і нині пишається вітчизняна юридична наука. Ці науковці, як підтверджує цей фундаментальний твір, творчо і плідно розробляли актуальні проблеми правознавства нарівні з ученими-юристами країн Західної Європи і внесли помітний вклад у скарбницю світової юридич- ної доктрини.
Опис
Ключові слова
рецензія, історія юридичної освіти, минувшина, українська правознавча школа
Бібліографічний опис
Часопис Київського університету права
DOI
ORCID:
УДК