Development directions of domestic tourist companies

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Introduction. In the 21st century tourism took a leading place in the international foreign economic relations, began to have a serious impact on development of economy of the certain countries and the world economy in general. Those benefits for both people and economy of countries and the whole regions do not raise any doubts. Tourism is a complex sector, but it significantly influences national economy, social and humanitarian bases. Aim and tasks. Research objective is definition of the developments’ directions and tourism industry’s financing, identification of factors, regularities and development trends at the present stage in Ukraine. Thus, there was a task to analyze systemically the current state of the Ukrainian tourist industry’s development, in other countries, and to investigate the question concerning financial and organizational component of the Ukrainian tourism industry functioning in Ukraine. Results. It was offered to use the concept of tourism development with transition in development from short-term to long-term planning, at the international, national and regional levels. Developing of the telecommunications has a certain influence on the development directions of the tourist industry: development of portals, websites, mobile applications to simplify communication between suppliers of tourism and ultimate consumers. In Ukraine, is more effective the state regulation model of tourism with control through the separate divisions in two directions. This will resolve the question of budgetary funds use for development and implementation of tourism’s development programs. It is necessary to use alternative sources of travel business’s financing such as agreements about tourist object’s share uses, as partnership in attraction of borrowed funds and sponsorship. Conclusions. At the present stage the important direction is state regulation in tourism in combination of the state and regional development tourism programs. These regulations requires improvement of tourists’ service quality and personnel’s professional competences development, development of the marketing plan and creation of the Ukrainian tourist agencies on advance in Ukraine and abroad. Such development has to be carried out by taking into account development of an information economy: in the Internet and with use of innovative financial instruments.
Вступ. У ХХІ ст. туризм зайняв лідируюче місце в міжнародних зовнішньоекономічних зв'язках, став чинити серйозний вплив на розвиток економіки окремих країн і світового господарства в цілому. Ті блага, які він дає як окремим людям, так і економіці деяких країн і цілих регіонів, не викликають ніякого сумніву. Однак туризм дуже складний сектор, який істотно впливає на економіку країни, її господарську, соціальну та гуманітарну основи. Мета і завдання. Метою дослідження є визначення напрямків розвитку та фінансування індустрії туризму, виявлення чинників, закономірностей і тенденцій розвитку на сучасному етапі в Україні. Відповідно до поставленої мети повстало завдання системно проаналізувати сучасний стан розвитку туристської галузі в Україні та інших країн світу, дослідити також питання, що стосується фінансової та організаційної складових функціонування туристичної галузі в Україні. Результати. У результаті проведеного дослідження було запропонована концепція розвитку туризму з переходом від короткострокового до довгострокового планування розвитку на міжнародному, національному та регіональному рівнях. Процес інформатизації має певний вплив на напрями розвитку туристичної індустрії: розробка порталів, сайтів, мобільні додатки тощо спрощують та прискорюють зв’язок між постачальниками туризму, посередниками та кінцевими споживачами. В Україні найефективнішою є модель державного регулювання туристичною діяльністю через окремий підрозділ у двох напрямках: вирішення загальних питань державного регулювання шляхом спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм розвитку туризму, та координація маркетингової діяльності. Обґрунтовано використання альтернативних джерел фінансування туристичного бізнесу: угоди про пайове використання туристичного об'єкта; партнерства в залученні позикових коштів; спонсорської підтримки. Висновки. На сучасному етапі важливим напрямком є державне регулювання у туризмі при поєднанні державних і регіональних програм розвитку туризму, підвищення якості обслуговування туристів і розвиток професійних компетенцій персоналу, розробка маркетингового плану і створення агентств по просуванню українських туристських послуг, як в Україні, так і за кордоном, що повинно проводитися з урахуванням розвитку інформаційної економіки в Інтернет просторі та з використанням інноваційних фінансових інструментів.
Опис
Ключові слова
tourism industry, organization of tourism development, financial aspects, tourist informatization, market self-regulation of tourism, туристична галузь, організація розвитку туризму, фінансові аспекти, туристична інформатизація, ринкове саморегулювання туризму
Бібліографічний опис
Economics. Ecology. Socium.
DOI
ORCID:
УДК