Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з вибіркового курсу «Живлення рослин»

Анотація
Тестові питання розроблено для студентів біологічного факультету усіх форм навчання, які вивчають вибірковий курс "Живлення рослин". Вони сприяють закріпленню теоретичних знань, одержаних студентами в лекційному курсі з "Живлення рослин" й при виконанні лабораторних робіт, і підкріплюються теоретичним знанням суміжних дисциплін які вивчалися на попередніх курсах (ботаніки, фізіології та біохімії рослин). Фізіологія живлення рослин є одним з розділів загального курсу фізіології та біохімії рослин, що належить до основних напрямків сучасної біології, яка дає знання про функціонування рослин на всіх рівнях організації живого (молекулярному, клітинному, організменому та фітоценотичному) в онтогенезі. Згідно кредитно-модульної системи навчання і відповідно до учбової програми студенти повинні засвоїти великий обсяг як теоретичного, так і практичного матеріалу за основними розділами курсу. Тестові питання насамперед розраховані на поглиблення вивчення лекційного курсу, а також подолання труднощів, що виникають при самостійному оволодінні студентами необхідного матеріалу. Самостійна робота студентів є невід'ємною складовою навчального процесу у вищій школі та одним із основних видів навчальної діяльності студентів. Метою даного методичного видання є спрямування самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни Самостійна робота студентів (СРС) під час вивчення даного курсу включає наступні види роботи: 1. Теоретичну підготовку студента, самостійну роботу студента з конспектом та літературою з усіх тем курсу. 2. Самоконтроль студентами набутих знань з програми дисципліни. 3. Підготовку до семінарських занять, контрольних заходів. 4. Виконання індивідуального завдання (у вигляді письмової роботи) на одну із запропонованих тем щодо актуальних питань фізіології фотосинтезу та дихання в зв'язку із загальними проблемами фізіології та біохімії рослин. У тестових питань перевіряються знання студентів з декількох тем. З теми «Фізіологія мінерального живлення» студент повинен знати елементарний склад рослинної клітини, механізми поглинання мінеральних речовин, їх перетворення у органічні речовини у рослинному організмі і використання мінеральних добрив для покращення умов вирощування рослин та підвищення врожайності сільськогосподарських культур тощо. З теми «Фізіологія повітряного живлення» студент повинен з′ясувати механізми фотосинтезу, що є важливим практично значимим завданням, бо розуміння внутрішніх процесів фотосинтезу надає можливість для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та знаходження нових неординарних рішень технічних проблем (створення моделей штучного фотосинтезу в промислових умовах). Завдання складені таким чином, що необхідний вибір однієї правильної відповіді. На основі тестових завдань відбувається проведення модульного контролю знань студентів, складаються завдання для заліку. Короткі тестові питання зможуть також допомогти студентам ефективно працювати на сучасному інформаційному рівні й при застосуванні комп'ютерних програм. Запропоновані методичні вказівки містять тематичний план курсу, згідно з робочою програмою дисципліни та перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури.
Опис
Ключові слова
живлення рослин, повітряне живлення, гетеротрофне живлення, фізіологія фотосинтезу, мінеральне живлення
Бібліографічний опис
Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з вибіркового курсу «Живлення рослин». – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.