Методологічні засади викладання іноземних мов у ХХІ столітті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Як неодноразово стверджували науковці (Ж. Делор, В. Кремень, І. Зязюн), початок XXI століття відзначається активним переходом людства від індустріальної до когнітивної цивілізації, в контексті якої принципового значення набуває володіння комунікативною ком- петентністю як засобом спілкування, особистісного самозростання та виховання молодого покоління, котре й творитиме світ протягом цього століття. У смисловому полі цієї проблеми виникає необхідність висвітлення методологічних засад викладання іноземних мов, що забезпечує теоретичний базис для створення інноваційних педагогічних технологій та прийомів, сприяє реалізації цілей Болонського процесу, закладає орієнтири для професійного саморозвитку викладачів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В. Л. Скалкiна (Одеса, черв. 2009 р.) : зб. наук. пр. / вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I. I. Мечникова, Ф-т РГФ. - Одеса : Астропринт, 2009. – С. 128–135.
DOI
ORCID:
УДК