Чинники трансформації календарної обрядовості українців Півдня Буджака і степового Подністров'я

Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглядаються чинники впливу на розвиток календарної обрядовості українців південної частини Буджака і степового Подністров'я. Найбільш виразними і дієвими із них є природно-географічне середовище, динаміка міграцій у межах степової зони, та етнокультурне середовище. В наслідок дії названих чинників відбулося, порівняно з лісостеповою зоною, помітне скорочення календарних обрядів весняного і літнього циклів. Натомість календарні обряди зимового циклу використовуються в обрядовій практиці на всій зазначеній території.
Рассматриваются факторы влияния на развитие календарной обрядности украинцев южной части Буджака и степного Поднестровья. Наиболее выразительными и действенными из них есть природно-географическая среда, динамика миграций в пределах степной зоны и этнокультурная среда. В результате действия указанных факторов произошло заметное сокращение календарных обрядов весеннего и летнего циклов. Тогда как календарные обряды зимнего цикла используются в обрядовой практике на всей указанной территории.
Factors of influence on development of calendar ceremonialism of Ukrainians of a southern part of Budzhaka and steppe Podnestrovja are considered. The prirodno-geographical environment, dynamics of migrations within a steppe zone and the ethnocultural environment is the Most expressive and effective from them. As a result of action of the specified factors there was an appreciable reduction of calendar ceremonies of spring and summer cycles. Whereas calendar ceremonies of a winter cycle are used in ceremonial practice in all specified territory.
Опис
Ключові слова
Буджак, Подністров'я, міграції, українці, Поднестровье, миграции, украинцы, Budzhak, Podnestrovja, migrations, Ukrainians
Бібліографічний опис
Одеські етнографічні читання. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : збірка наук. праць : матеріали міжнар. наук. конф. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]; редкол.: В. К. Борисенко [та ін.]. – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД), 2011. – 382 с.