Теоретичне підґрунтя дослідження психологічних особливостей емоційно-оцінного ставлення особистості до себе в онтогенезі

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті наведено аналіз основних підходів до проблеми структури та якісних характеристик емоційно-оцінного ставлення особистості до себе. Автор вважає, що теоретико-методологічне підґрунтя побудови логіки емпіричного дослідження емоційно-оцінного ставлення особистості до себе в онтогенезі становлять провідні принципи системного, диспозиційного, феноменологічного (гуманістичного) підходів та основні положення психології ставлень В.М. Мясищева.
В статье приведен анализ основных психологических подходов к изучению проблем структуры и качественных характеристик эмоционально-оценочного отношения к себе. Автор утверждает, что теоретико-методологической основой построения логики эмпирического исследования эмоционально-оценочного отношения личности к себе в онтогенезе являются ведущие принципы системного, диспозиционного, феноменологического (гуманистического) подходов и основные положения психологии отношений В.М. Мясищева.
In the article the analysis of basic psychological approaches is resulted to the study of problems of structure and high-quality descriptions of emotionally-evaluation attitude toward itself. An author asserts that by theoretico-methodological basis of construction of logic of empiric research of emotionally-evaluation relation of personality to itself in ontogenesis there are main principles system, disposition, phenomenological (humanistic) approaches and substantive status of psychology of relations of V.M. Myasischev.
Опис
Ключові слова
емоційно-оцінне ставлення до себе, самосвідомість, самовідношення, саморегуляція, ставлення, эмоционально-оценочное отношение к себе, самосознание, самоотношение, саморегуляция, отношение, emotionally-evaluation attitude toward itself, consciousness, selfrelation, selfregulation, relation
Бібліографічний опис
Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК