Журналістський фах: есей як жанр

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки містять мету та завдання курсу, тематику лекційних та практичних занять, завдання для самостійної роботи, теми рефератів та питання для самоконтролю. З метою полегшення самостійного вивчення дисципліни наведено список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання.
Опис
Ключові слова
українська есеїстика, есей, праці Френсіса Бекона, російська есеїстика, 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Коваленко А. Ф. Журналістський фах: есей як жанр : Метод. вказівки для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня спец. 061 «Журналістика» / А. Ф. Коваленко. – Одеса, 2018. – 30 с.
DOI
ORCID:
УДК
070: 378.09.214.18 : 82-4 (075.8)