Випаровування крапель горючих рідин в електричному розряді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглядається випаровування краплі рідин при дії високочастотного електричного розряду. Краплі підвішувалися на термопару і знаходилася в повітрі кімнатної температури. Аналіз проводився в припущенні, що дія розряду є тепловою. Показано, крапля чистого рідкого палива (етанол і дизельне паливо) випаровується згідно закону d2. При цьому швидкість випаровування в залежності від відстані до електроду приймає максимальне значення. Аналіз швидкості зменшення маси краплі дозволило оцінити теплову потужність розряду, яка також при віддалені електроду від краплі проходить через максимум. При випаровуванні крапель емульсії (з вмістом води до 50%) після стадії прогрівання спостерігаються пульсації геометричного розміру. Розмір краплі з певною частотою періодично змінюється поблизу деякого середнього значення, яке з часом «випаровування» зменшується. Побудована фізико-математична модель розігріву краплі при тепловій дії розряду. Пульсації пояснюються випаровуванням глобул води всередині краплі емульсії, подальшим збільшенням розмірів парових бульбашок до виникнення «мікровибуху» краплі. Втрата матеріалу емульсії при дії електричного розряду відбувається в основному за рахунок викидів під час мікровибухів. Тобто електричний розряд приводить до диспергування крапель емульсій з великим вмістом води на відміну від крапель індивідуальних горючих рідин. Зменшення вмісту води та потужності електричного розряду призводить до збільшення періоду пульсацій.
Evaporation of a liquid drop under the action of a high-frequency electric discharge is considered. The drops were suspended on a thermocouple and were in air at room temperature. The analysis was carried out under the assumption that the action of the discharge is thermal. It is shown that pure liquid fuel drop (ethanol and diesel fuel) evaporates according to the d2law. At the same time, the rate of evaporation takes a maximum value depending on the distance to the electrode. Analysis of the rate of drop mass reduction made it possible to estimate the thermal power of the discharge, which also passes through a maximum when the electrode is moved away from the drop. When evaporating emulsion droplets (50%/50% fuel/water) after the heating stage, pulsations of geometric size are observed. The drop size periodically changes near some average value with a certain frequency, which decreases with the time of "evaporation". A physico-mathematical model of droplet heating under the thermal action of a discharge was constructed. The pulsations are explained by the evaporation of water globules inside the emulsion drop, the subsequent increase in the size of the vapor bubbles before the "microexplosion" of the drop. The loss of emulsion material under the action of an electric discharge occurs mainly due to emissions during microexplosions. That is, the electric discharge leads to the dispersion of emulsions droplets with a high water content, in contrast to individual flammable liquids droplets. A decrease in the water content and the power of the electric discharge leads to an increase in the period of pulsations.
Опис
Ключові слова
електричний розряд, крапля, випаровування, мікровибух, водопаливана емульсія, electric discharge, drop, evaporation, microexplosion, fuel/water emulsion
Бібліографічний опис
Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems
ORCID:
УДК