Представництво іноземних осіб у господарських судах України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена висвітленню питання особливостей представництва іно- земних осіб у господарських судах України та розробленню пропозицій з удо- сконалення чинного законодавства з цього питання. Окреслено коло осіб, які можуть здійснювати представництво юридичної особи, зокрема, в господар- ських судах України через представника – адвоката; самопредставництво через керівника або члена виконавчого органу; через осіб, які мають із такою юри- дичною особою трудові відносини. До особливостей представництва іноземних осіб в господарських судах України авторка відносить можливість скористатися послугами як іно- земних представників, так і представників України. Звертається увага на те, що на адвокатів іноземних держав, якщо вони входять до Європей- ського Союзу та/або Європейського співтовариства, під час здійснення ними адвокатської діяльності поширюється дія статті 3 Правил адвокат- ської етики, статті 3 Кодексу поведінки європейських адвокатів, вимоги етичних та деонтологічних норм, якими керуються адвокати в країні їхнього походження. Інтереси громадян іншої країни може представляти консул. Однак фор- мулювання Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. акцентує увагу на захисті прав громадян інших країн, однак обходить увагою захист прав та законних інтересів юридичних осіб. Автор доходить висновку про необхідність доповнення функцій консульської служби щодо представництва в суді не тільки громадян, але й юридичних осіб. Запропо- новано відносити консулів до осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб і таких, які у випадках, встановле- них законом, можуть звертатися до суду із заявами про захист прав, сво- бод та інтересів інших осіб або державних чи суспільних інтересів і брати участь у цих справах, але не відносити їх до представників, які надають виключно правову допомогу. Досліджено питання використання в судовому процесі рідної мови іно- земною особою-представником. Розглянуто питання поєднання в одній особі представника й перекладача. Автор дійшов висновку, що під час самопред- ставництва питання поєднання в одній особі перекладача та самопредставника видається безперспективним, проте поєднання в одній особі представника суб’єкта господарювання – адвоката та перекладача вважає можливим за умови володіння адвокатом належним рівнем знання мови.
The special features of the foreign persons’ representation in economic courts of Ukraine are a subject of the investigation of this article. The range of persons who may represent a legal entity, in particular, in the economic courts of Ukraine is outlined an attorney as a representative; selfrepresentation through the head or member of the legal entity’s executive body; legal entity’s employees. The ability to be represented by both foreign representatives and representatives from Ukraine is a special feature of the representation of foreign persons in the commercial courts of Ukraine. Attention is drawn to the fact that foreign lawyers from the European Union are subjected to EU Rules such as Charter of Core Principles of the European Legal Profession and Code of Conduct for European Lawyers as well as ethical and deontological rules provided for the lawyers in their country of origin. While the foreign citizen may be represented by consulate the author concludes that it is necessary to empower consular service to represent in court not only foreign citizens but also foreign legal entities. It is proposed to regard consuls as persons who are entitled by law to apply to the court to protect the rights and interests of other persons but do not refer them to representatives who provide only legal assistance. The use of the native language by a foreign representative in court proceedings has been studied. As a result the issue of combining a representative and a translator in one person is considered. The author concludes that combination like that is impossible in case of self-representation but it may be successfully implemented for a lawyer with a proper level of language skills representing business entity.
Опис
Ключові слова
представництво, іноземні особи, господарський процес, судочинство, господарське судочинство, representation, foreign persons, economic trial, jurisdiction, economic jurisdiction
Бібліографічний опис
ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО
DOI
ORCID:
УДК